Terms & conditions (Dutch)

  Terms & conditions (Dutch)

  Algemene Voorwaarden xDriven

  Tot stand gekomen op 19-11-2019

  Algemene Voorwaarden xDriven, een eenmanszaak gevestigd aan Leidsevaartweg 35, 2106 NA, te Heemstede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69132755.

   

  Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Algemene Voorwaarden:      De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

  xDriven:                                 xDriven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69132755.

  Dienst:                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die xDriven voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

  Honorarium:                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de Opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

  Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de opdrachtgever en xDriven, waarbij in het kader van een door de xDriven georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

  Opdracht:                             De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

  Opdrachtgever:                   Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

  Overeenkomst:                     Elke overeenkomst gesloten tussen xDriven en de Opdrachtgever.

  Werkingssfeer

  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen xDriven en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met xDriven, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden xDriven en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

  Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met xDriven zijn overeengekomen.

  Indien xDriven niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat xDriven in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Aanbiedingen en/of offertes

  Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

  Alle aanbiedingen en/of offertes van xDriven zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

  xDriven kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is xDriven daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij xDriven anders aangeeft.

  Een samengestelde prijsopgave verplicht xDriven niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

  Totstandkoming overeenkomst

  De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van xDriven.

  Duur overeenkomst

  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  Beëindiging overeenkomst

  xDriven en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

  Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

  Zowel xDriven als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

  Wijziging overeenkomst

  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt xDriven de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. xDriven zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal xDriven de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

  Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal xDriven daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal xDriven proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

  xDriven zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan xDriven kunnen worden toegerekend.

  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en xDriven zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

  Uitvoering overeenkomst

  xDriven zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  xDriven heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  xDriven heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft xDriven het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is xDriven niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft xDriven het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan xDriven.

  Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft xDriven het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

  De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Honorarium

  Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

  Het Honorarium en/of tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van xDriven.

  Van alle bijkomende kosten zal xDriven tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

  Wijziging Honorarium

  Indien xDriven bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is xDriven gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

  Indien xDriven het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

  Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op xDriven rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • xDriven alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  xDriven zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. xDriven zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

  Dienstverlening op afstand

  Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.

  Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft xDriven het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

  Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

  Indien xDriven niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien xDriven in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

  De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door xDriven geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

  Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien xDriven met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra xDriven de Dienst volledig heeft verricht.

  Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort xDriven uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

   

  Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

  • reisovereenkomsten;
  • financiële diensten;
  • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
  • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop xDriven geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
  • diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
  • diensten van persoonlijke aard;
  • diensten op maat gemaakt.

  Uitvoeringstermijnen

  De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 1 maand

  Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

  Indien xDriven gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan xDriven heeft verstrekt.

  Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever xDriven schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij xDriven alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

  Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat xDriven zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat xDriven binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

  Betaling

  Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door xDriven aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een online betaalsysteem of factuur

  Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

  Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door xDriven aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

  De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

  xDriven en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

  In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van xDriven en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens xDriven onmiddellijk opeisbaar.

  Incassokosten

  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

  Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft xDriven in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

  Opschorting

  Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft xDriven het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

  Voorts is xDriven bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst xDriven omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van xDriven kan worden gevergd.

  xDriven behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

  Ontbinding

  Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is xDriven bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

  Voorts is xDriven bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst xDriven omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van xDriven kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van xDriven kan worden gevergd;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • de Opdrachtgever komt te overlijden.

  Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van xDriven op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  Indien xDriven de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is xDriven niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

  Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door xDriven geleden schade.

  Overmacht

  Een tekortkoming kan niet aan xDriven of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop xDriven geen invloed kan uitoefenen en waardoor xDriven niet in staat is de verplichtingen na te komen.

  Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door xDriven in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

  xDriven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat xDriven zijn verbintenis had moeten nakomen.

  In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

  Zowel xDriven als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

  Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt xDriven zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

  Indien xDriven ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is xDriven gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

  Garanties

  xDriven garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

  De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

  De garantie geldt voor een periode van 3 maanden, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

  Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal xDriven, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

  Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat xDriven in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

  De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar xDriven geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

  Onderzoek en reclame

  De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

  Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan xDriven gemeld te worden.

  Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan xDriven gemeld te worden.

  Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen ontdekking ervan aan xDriven gemeld te worden.

  Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

  De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal xDriven aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door xDriven nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever xDriven niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever xDriven binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

  Aansprakelijkheid

  xDriven is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van xDriven. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

  • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

  xDriven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

  xDriven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat xDriven is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor xDriven kenbaar behoorde te zijn.

  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van xDriven of zijn leidinggevende ondergeschikten.

  xDriven is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

  xDriven is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit verkeerd uitgevoerde werkzaamheden door derden. In dat geval dient de derde aansprakelijk gesteld te worden door de opdrachtgever. xDriven zal de opdrachtgever bijstaan bij de bemiddeling in het verhalen van de schade.

  Indien xDriven aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van xDriven beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door xDriven aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat xDriven overeenkomstig de verzekering draagt.

  De Opdrachtgever dient de schade waarvoor xDriven aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan xDriven te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

  Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens xDriven vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

  Vrijwaring

  De Opdrachtgever vrijwaart xDriven voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

  Indien xDriven uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden xDriven zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van xDriven en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  Verjaringstermijn

  Voor alle vorderingen jegens xDriven en de door xDriven (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

  Intellectuele eigendom

  xDriven behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

  xDriven behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  Geheimhouding

  Zowel xDriven als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

  Privacy en cookies

  De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan xDriven verstrekt, zal xDriven zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

  xDriven handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. xDriven zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

  xDriven mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

  De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

  Bij het bezoeken van de website kan xDriven informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

  De informatie die xDriven verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

  xDriven mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

  Het is xDriven niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

  xDriven zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

  De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

   

  De Opdrachtgever gaat akkoord dat xDriven de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak xDriven gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en xDriven zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is xDriven niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

  De Opdrachtgever gaat akkoord dat xDriven de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

  xDriven behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

  Wijziging Algemene Voorwaarden

  xDriven heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

  xDriven zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

  De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

  Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

  Toepasselijk recht en geschillen

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij xDriven partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  Vindplaats

  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 69132755.

  WhatsApp chat